Przejdź do głównej zawartości

Posty

ZADŁUŻENIE I EGZEKUCJA - JAK SOBIE RADZIĆ

Nie ma co do tego wątpliwości, długi trzeba spłacać. Zdarza się niestety i tak, że windykacja wierzytelności nie przebiega modelowo, a powołane do tego organy działają w sposób niezgodny z prawem. Co wtedy robić?

Przede wszystkim pamiętajmy, że pan który przychodzi do nas domu bez wyroku zaopatrzonego w klauzulę wykonalności i który nie jest komornikiem, nie może podejmować czynności zmierzających do wydobycia z nas pieniędzy. W szczególności nie może wbrew naszej woli wejść do naszego domu. W takim wypadku uzasadnione będzie wezwanie Policji w związku z popełnionym na naszą szkodę czynem naruszenia miru domowego.

Ale co w sytuacji jeżeli naruszenia prawa dopuszcza się Komornik? Okazuje się, że nie jesteśmy na całkiem straconej pozycji. W prawie istnieją środki radzenia sobie w takich sytuacjach.

Przede wszystkim, możemy wnieść do Sądu Rejonowego przy którym Komornik działa skargę na jego czynności.

Poza tym, w toku postępowania egzekucyjnego, w razie stwierdzenia określonych w przepi…
Najnowsze posty

ZADŁUŻENIE I EGZEKUCJA

Całe mnóstwo Polaków ma problemy z terminową spłatą zobowiązań. O konkretnych liczbach pisze Forbes tutaj:

https://www.forbes.pl/gospodarka/rejstr-dluznikow-big-infomonitor-coraz-wiecej-polakow-nie-placi-rat-i-rachunkow/d996fxz

Na pewnym etapie tego stanu zadłużenia nastaje moment, w którym do drzwi dłużnika zapuka komornik. Albo od razu zapuka do rachunku bankowego i go zajmie. Oczywistością jest, że swoje zobowiązania trzeba spłacać, ale co może komornik, a czego absolutnie mu nie wolno, też wiedzieć warto.

Ustawodawca stanął na stanowisku, że majątek dłużnika mimo istniejącego długu zasługuje na pewną ochronę.

Na pewno warto wiedzieć, co nie podlega zajęciu.

Przede wszystkim nie podlegają egzekucji:
wynagrodzenie w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych ZA WYJĄTKIEM ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH. TUTAJ OGRANICZENIEM JEST JEDYNIE CZĘŚĆ WYNAGRODZENIA PODLEGAJĄCĄ ZAJĘCIU NA POCZET A…

ZAKŁADAMY ASI - WNIOSEK

Od momentu wejścia w życie przepisów przejściowych ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 615, „ustawa zmieniająca”), tj. od dnia 4 czerwca 2016 r., w związku z trudnościami interpretacyjnymi zmienionej ustawy o funduszach, Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) na swojej stronie internetowej opublikowała stanowiska odnoszące się m.in. do wymogów formalnych wniosku o wpis do rejestru zarządzających ASI.


Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, do wniosku o wpis spółki do rejestru zarządzających ASI, dołącza się:

1.  statut lub umowę spółki;
2. odpis z rejestru przedsiębiorców;
3. dane osobowe członków zarządu lub rady nadzorczej wnioskodawcy, jak również innych osób, które odpowiadają za wykonywaną przez wnioskodawcę działalność lub nią kierują, wraz z odpisem informacji z Krajowego Rejestru Karnego;
4. opis alternatywnych spółek inwestycyjnych wraz ze wskazaniem nazw tych spółek, którymi w…